Članstvo

Članovi Društva mogu biti redovni, vanredni, počasni i potpomažući.

Redovnim članom Društva može postati osoba koja je završila ili pohađa studij kemije ili srodan studij na univerzitet u ili odgovarajućoj visokoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njena djelatnost vezana uz kemijsku struku i njen razvoj.

Vanrednim članom može postati svaka osoba koja se zanima za kemiju. Vanredni član ima prava redovnog člana, osim aktivnosti pasivnog prava glasa.

Za počasnog člana Društvo može izabrati osobu koja se istakla izuzetno vrijednim naučnim radovima na području kemije, kao i osobu koja ima vrlo velikih zasluga na napredak kemije i Društva. Počasni član ima prava redovnog člana, a povrh toga mu pri pada po jedan besplatni primjerak svake publikacije društva

Potpomažućim članom može postati fizička ili pravna osoba, koja Društvu daruje znatni novčani iznos, nekretninu ili vrijednu pokretninu, pod uslovom da Društvo taj poklon primi, ili je voljna uplaćivati redovni godišnji doprinos.

Pravna osoba koja potpomažućim članom imenuje svoga predstavnika u Društvu.Potpomažući član ima sva prava redovnog člana, osim aktivnog i pasivnog prava glasa. Potpomažući član koji Društvu daruje jednokratni poklon u vrijednosti većoj od polovine redovnog godišnjeg ukupnog prihoda Društva postaje dobrotvorom Društva te stiče aktivno i pasivno pravo glasa, o čemu će Upravni odbor izvjestiti na prvoj narednoj Skupštini Društva.

Godišnja članarina iznosi 30 KM, a za studente I i II ciklusa studija, nezaposlene i penzionere iznosi 10 KM, i uplaćuje se na račun Društva prema instrukcijama kako slijedi:

Primalac: Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, Zmaja od Bosne 35
Svrha uplate: Članarina (potrebno naznačiti godinu za koju se uplaćuje)
Broj računa: 1610000107410051 (Raiffeisen banka)

Pristupnica DKTKS